Podporujeme

Foto: Karel Cudlín
Financujeme nákup zařízení pro mobilitu klientů

Domov sociální péče Hagibor (DSPH) je výjimečný projekt Židovské obce v Praze a patří k největším projektům v oblasti sociální péče u nás.

Hlavním posláním tohoto projektu je poskytovat široký výběr sociálních služeb seniorům. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích.

Zásady péče v DSP Hagibor vycházejí z obecných zásad judaismu a proto se také v DSPH dodržují židovské tradice, slaví se židovské svátky a poskytuje se košer stravování.

 

Podpořili jsme činnost ergoterapeutických služeb Komplexní domácí péče EZRA.
Ergoterapie je poskytována na doporučení ošetřujícího lékaře nebo vlastních pracovníků EZRA.
Ergoterapeutka navštíví klienta v jeho domácím prostředí nebo v instituci (nemocnice apod.) a na základě vstupního šetření navrhne ergoterapeutický plán (individuální terapie, poradenství, kompenzační pomůcky apod.).

 

 

Foto: Buxbaum

Podpořili jsme RAFAEL Institut

Rafael institut je společenství psychoterapeutů a pracovníků pomáhajících profesí, které spojuje odborný zájem o léčbu a prevenci psychického traumatu. Rafael pomáhá léčit (Rafael centrum vedené Věrou Roubalovou), vzdělávat se (výcvikový psychoterapeutický program vedený Markem Preissem) a působit na veřejnost (konferenční aktivity vedené Martinem Mahlerem). Za Správní radu Rafael institutu: Martin Mahler, Gabriela Dymešová, Michaela Hapalová, Daniela Vizinová a Marek Preiss.

 

Podpořili jsme semináře pro pracovníky v sociálních, zdravotních a psychologických službách z židovských obcí vedené zahraničním lektorem, které realizuje Nadační fond obětem holocaustu.
Semináře podporujeme od roku 2016 a pro zúčastněné jsou velkým přínosem a inspirací pro další práci s přeživšími a jejich rodinami. Například psycholog Martin Auerbach, ředitel klinické části organizace AMCHA v Izraeli, se v semináři zaměřil na emocionální zátěž a výzvy v pomáhajících profesích při práci s přeživšími šoa. Naopak lektorka Maggie Gad, ředitelka komunitního programu JDC Eshel z Izraele představila různé kreativní programy pro přeživší, které se zaměřují na jejich specifické potřeby. Dalším lektorem byl Moshe Teller z Jewish Care London. Moshe přednášel o tom, jak holocaust ovlivnil a poznamenal životy přeživších, jak se promítá do jejich každodenního života ve stáří a také jaký dopad má na vztahy v rodinách, zejména na vztahy s jejich dětmi. FOTOGALERIE.

 

 

Podpořili jsme Agenturu JAS při židovské obci Brno prostřednictvím NFOH.
Posláním Agentury JAS je pomoc člověku v obtížné životní situaci způsobené věkem, nebo nepříznivým zdravotním stavem.

Agentura JAS poskytuje každodenní pečovatelské služby. Hlavním posláním je předcházení sociálnímu vyloučení klientů – přeživších holocaust. Prostřednictvím služby klientům umožněn co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Do činnosti spadají návštěvy klientů v domácnostech a ústavních zařízeních, pečovatelské úkony v domácnostech klientů, sociální práce, provoz Senior klubu, cvičení a trénování paměti, potřebné pochůzky pro klienty, doprava klientů k lékaři a na instituce.

 

 

Podpořili jsme agenturu domácí péče TIKVAH při Židovské obci Ostrava prostřednictvím NFOH.
Agentura domácí péče Tikvah se zaměřuje na potřeby přeživších holocaust. Služba je poskytována v domácnostech a podporuje klienty, aby mohli i v náročných životních situacích, spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením, zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Tikvah přispívá k zabezpečení základních životních potřeb, poskytuje sociální poradenství a rozvíjí osobní schopnosti a dovednosti klientů formou aktivizačních a vzdělávacích programů vedoucích k integraci do společnosti.

Průběžně podporujeme nákup pomůcek, které usnadňují život a ulehčují práci pečovatelům.
Pomáháme zajistit dostupnost pomůcek v domácí péči.

Speciální lůžko na Hagiboru

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!